Skip to the content

Saundersfoot Harbour

Current Vacancies

Saundersfoot Harbour are seeking to employ a full-time Harbour Operative.

Applicants will be assessed on the following skills/experience and competencies:

 1. Experience of operating tractors and plant equipment (boat launching requirements).
 2. Must have previous forklift operating experience.
 3. A full clean UK driving licence (essential to maintain as part of the job requirement).
 4. Good level of fitness and health as the post will require extensive manual work.
 5. Boating experience desirable.
 6. Excellent communication skills.
 7. Experience in working within a public environment.
 8. A willingness to adapt and problem solve.
 9. Able to work at heights.
 10. Have an understanding of health and safety, and risk assessment within a workplace environment.
 11. Willing to work flexible shift patterns in support of the operational needs of the Harbour.
 12. A good level of personal presentation.

Salary: National Minimum Wage

Hours: 45 hours per week during the summer (May-Oct); 37.5 hours per week during the winter (Nov-April). Weekends and Bank Holiday inclusive.

 

To apply, please send your CV, ensuring that you have addressed all of the twelve considerations above, to:

Saundersfoot Harbour Commissioners, Harbour Office, Marine Centre of Excellence, Saundersfoot Harbour, Saundersfoot SA69 9HE

or via email to info@saundersfootharbour.co.uk. Tel. 01834 812094.

 

The closing date for applications is Wednesday 14 April 2021 at 12 noon.

Mae Harbwr Saundersfoot am gyflogi Gweithredydd Harbwr llawn amser. Byddwn yn asesu ymgeiswyr ar sail y sgiliau/profiad a’r cymwyseddau canlynol:

 1. Profiad o weithredu tractorau ac offer peirianyddol (gofynion lansio badau).
 2. Rhaid wrth brofiad blaenorol o ddefnyddio wagen fforch godi.
 3. Trwydded yrru DU lân llawn  (hanfodol i’w chadw fel rhan o ofynion y swydd).
 4. Lefel dda o ffitrwydd ac iechyd am fod gwaith corfforol sylweddol yn ofynnol.
 5. Profiad o fadau’n ddymunol.
 6. Sgiliau cyfathrebu ardderchog.
 7. Profiad o weithio o fewn amgylchedd cyhoeddus.
 8. Parodrwydd i addasu a datrys problemau.
 9. Medru gweithio ar uchder.
 10. Dealltwriaeth o iechyd a diogelwch, ac asesiad risg oddi fewn i amgylchedd gwaith.
 11. Yn barod i weithio patrymau shifft hyblyg i gefnogi anghenion gweithredol yr Harbwr.
 12. Lefel dda o gyflwyniad personol.

 

Cyflog: Cyflog Lleiafswm Cenedlaethol

Oriau: 45 awr fesul wythnos yn ystod yr haf (Mai-Hyd); 37.5 awr fesul wythnos  yn ystod y gaeaf (Tach-Ebrill). Penwythnosau a Gwyliau Banc yn gynwysedig.

 

I ymgeisio, anfonwch eich CV, gan sicrhau eich bod wedi rhoi sylw i bob un o’r deuddeg o’r ystyriaethau uchod, i:

Comisiynwyr Harbwr Saundersfoot, Swyddfa’r Harbwr, Canolfan Rhagoriaeth Forol, Harbwr Saundersfoot, Saundersfoot SA69 9HE

neu trwy e-bost i info@saundersfootharbour.co.uk. Tel. 01834 812094.

 

Y dyddiad cau ar gyfer ymgeisio yw 14 Ebrill 2021 am 12 hanner dydd.

Got a question?

Our friendly team at Saundersfoot Harbour will get back to as soon as possible with any queries you have about the new development or regarding the harbour facilities.